Inici

Des de l’associació Connecta i Actua, estem fermament convençuts de la importància del treball amb les famílies, com a principal factors de protecció, (estil educatiu positiu i saludable, bon clima de comunicació, suport familiar, existència de vincles positius…). 

Des dels inicis del programa Connecta el 2004, ja creiem en la necessitat de treballar la prevenció dels consums de drogues i d’altres pràctiques de risc des de la intervenció i treball en l’àmbit familiar i des d’una perspectiva de parentalitat positiva, per tant incorporem plenament la Recomanació Rec (2006)19 del Comitè de Ministres als Estats Membres sobre polítiques de recolzament a l’exercici positiu de la parentalitat (Adoptada pel Comitè de Ministres el 13 de desembre de 2006 en la 983ª reunió dels Delegats dels Ministres) Article 15.b de l’Estatut del Consell d’Europa. Segons aquesta recomanació, el concepte de parentalitat positiva es defineix com “el comportament dels pares i mares fonamentat en l’interès superior del nen, en la seva  cura i el foment  de les seves capacitats, evitant la violència i donant-li reconeixement  i orientació que inclou l’establiment de límits que permetin el seu ple desenvolupament”.

A través de la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, s’ofereix el programa Connecta amb els teus fills i filles. Aquest programa té com a objectius trencar amb creences errònies entorn el consum de drogues, potenciar les competències parentals positives dels pares i mares amb fills/es entre 6 i 16 anys i prevenir les conductes de risc relacionades amb el consum de substàncies (alcohol, tabac, cànnabis i drogues estimulants).

La nostra proposta sempre ha posat l’èmfasi en que el que oferim són tallers, en cap cas “xerrades” o “conferències”. Entenem els “tallers” com a espai de treball i participació, evitant així el paper de l’”expert” que dona lliçons i ensenya bones pràctiques parentals.

Hem definit el paper dels formadors com el de facilitadors en l’expressió d’opinions i experiències personals, promovent i acompanyant els assistents al taller. Així els protagonistes són els pares i mares, amb un paper actiu i participatiu, alhora que facilitant el procés de reflexió profunda sobre la vida en família. Potenciem la seva percepció com agents actius, competents i capaços de canviar les coses i d’influir sobre els demés.

El format actiu i participatiu ens ha de permetre partir sempre del bagatge, motivacions dels assistents i del que els ha motivat a venir al taller. Els tallers s’emmarquen plenament en els principis de l’aprenentatge experiencial, com a filosofia en l’educació d’adults, fent nostre el principi que les persones “aprenen” millor quan entren en contacte directe amb les seves experiències i vivències.

És un aprenentatge “fent” que reflexiona sobre el mateix “fer”.  Així fomentem “l’aprenentatge significatiu”, partint d’interessos propis, vivències pròpies però compartides i treballades conjuntament. El canvi no s’aconsegueix a través de l’«ha de ser» o «hem de fer», sinó mitjançant procediments que generin reflexió i anàlisi personal. Per això, es proposen tècniques grupals com la tècnica de casos, jocs de rol, petites dinàmiques o dramatitzacions de situacions exposades pels propis assistents.

Oferim un espai de reflexió sobre el fet de ser pare/mare, en cap cas tenim receptes màgiques, l’objectiu és que hem d’anar construint i reflexionant sobre la nostra pròpia manera de ser pare/mare, entenent que no hi ha un únic model o manera de fer i que serà a partir de la nostra pròpia manera de ser que hem d’iniciar el treball.